انواع هیدروکربن های سنگین

مازوت

مازوت

انواع هیدروکربن های سنگین
گازوئیل

گازوئیل

انواع هیدروکربن های سنگین